De vaccinaties in de woonzorgcentra lopen bijna ten einde en Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is erg tevreden met het resultaat. De vaccinatiegraad van de bewoners bedraagt maar liefst 95%, terwijl die van het personeel op ongeveer 87% ligt. Aangezien ondertussen is gebleken dat het een goede zaak zou zijn indien zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden zich ook laten vaccineren, wordt er verwacht dat de vaccinatiegraad van het personeel nog verder zal stijgen. De organisatie van het vaccinatieproces is een logistiek huzarenstukje, en Vlaanderen voorziet via de coronaprovisie dan ook meer dan 1,3 miljoen euro om de artsen en woonzorgcentra te compenseren.

Concreet gaat het om 85.381 woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in woonzorgcentra die erkend werden op 31 december 2020 en 652 nieuw te openen woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf tot en met 31 maart 2021. De bewoners en personeelsleden die later in een woonzorgcentrum terecht komen, zullen respectievelijk via een mobiele equipe of via het vaccinatiecentrum gevaccineerd worden.

De CRA in woonzorgcentra

De coördinerend en raadgevend arts (CRA) neemt momenteel een belangrijke coördinerende rol op in het kader van de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra, al dan niet met bijbehorend centrum voor kortverblijf. De CRA ziet bovendien toe op de uitvoering van de vaccinaties en zal desgevallend ook zelf als vaccinator optreden.

Er werd beslist dat er een bedrag van 80,34 euro per uur wordt betaald, wat het tarief is dat het RIZIV hanteert in de test- en triagecentra. Daarbij wordt uitgegaan van 20 vaccinaties per uur. Er wordt een subsidie voorzien voor zowel het eerste als het tweede vaccinatiemoment.

In totaal voorziet Vlaanderen voor deze subsidie iets meer dan 691.000 euro.

Compensaties voor de vaccinaties van het personeel in de woonzorgcentra

Vlaanderen zal aan de woonzorgcentra ook een subsidie betalen voor de kosten verbonden aan de vaccinatie van het personeel. De woonzorgcentra hebben immers een meerkost aangezien de vaccinatie dient te gebeuren onder verantwoordelijkheid van een arts. Bovendien kan het noodzakelijk zijn om extra verpleegkundig personeel in te zetten (bv. uit thuisverpleging) als er geen eigen personeel beschikbaar is om dit te doen.

De compensatie voor de vaccinaties van het personeel houdt rekening met de gerealiseerde vaccinatiegraad. Er wordt dezelfde vergoeding per uur voorzien als bij de bewoners. Het totale bedrag dat wordt gereserveerd in de coronaprovisie bedraagt dan ook iets meer dan 622.000 euro.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘De vaccinatiegraad in onze woonzorgcentra is hoog en het aantal hospitalisaties en uitbraken dalen drastisch. Het was de enige juiste keuze om te starten met de meest kwetsbare mensen. Dat we de nodige compensaties voorzien voor het geleverde werk, is dan ook niet meer dan logisch.’