Op 30 maart 2021 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord af voor de socialprofitsectoren, VIA 6 genaamd. Dit sociaal akkoord zorgt voor meer koopkracht en meer kwaliteit in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. 

Vlaams minister van Gezin Wouter Beke wil het sociaal akkoord voor de sector kinderopvang integraal uitvoeren en heeft daarvoor de nodige uitvoeringsbesluiten genomen, wat tot gevolg heeft dat:

  1. de onkostenvergoeding voor aangesloten aanhouders met 1,7% stijgt;
  2. binnen de groepsopvang een stap vooruit wordt gezet in de gelijkschakeling van de subsidies voor voorzieningen die een inkomensgerelateerde prijs vragen.
  3. Onthaalouders en zelfstandige medewerkers een consumptiecheque van 300 euro ontvangen.

Om deze maatregelen te bewerkstellingen, investeert minister Beke opnieuw 14 miljoen euro in de sector kinderopvang.

Een hogere kostenvergoeding voor Onthaalouders

De onthaalouders die met een onkostenvergoeding werken, krijgen vanaf 1 april 2021 1,7% meer. Hierdoor stijgt de vergoeding naar 21,55 euro per dag per kind. De onkostenvergoeding is belastingvrij. Voor deze maatregel voorziet de Vlaamse Regering een budget van 1,7 miljoen euro.

Het historische subsidieverschil verkleint, de lonen verhogen

Om kinderopvang betaalbaar te maken, is het belangrijk dat er voldoende aanbod is dat werkt met prijzen op basis van gezinsinkomen. Vandaag werkt 72% van de opvangplaatsen met inkomenstarief. Om historische redenen krijgen niet alle organisatoren daarvoor hetzelfde subsidiebedrag. De Vlaamse Regering wil dit subsidieverschil gefaseerd wegwerken.

In het kader van VIA 6 wordt nu de vijfde fase van het subsidiegroeipad gerealiseerd. Concreet wordt het laagste subsidiebedrag (na aftrek van ouderbijdragen) opgetrokken van gemiddeld 7920 euro per plaats per jaar naar 8404 euro per plaats per jaar, dat is 6% extra. Het hoogste subsidiebedrag (na aftrek van ouderbijdrage) bedraagt nu gemiddeld 9900 euro per plaats per jaar.

Een hogere subsidie betekent ook automatisch hogere lonen voor de kinderbegeleiders. Deze maatregel gaat retroactief in vanaf 1 april 2021. De Vlaamse Regering voorziet daarvoor een budget van 10,1 miljoen euro op jaarbasis.

Eénmalige premie voor zelfstandige medewerkers en onthaalouders

Zelfstandige medewerkers van kinderopvang en buitenschoolse opvang krijgen een éénmalige premie van 300 euro. Ook voor onthaalouders is een éénmalige onkostenvergoeding van 300 euro voorzien. Hierin investeert de Vlaamse Regering 2,1 miljoen euro.

Vlaams minister van Gezin Wouter Beke: ‘Ik ben tevreden dat we terug een stap kunnen zetten in een betere vergoeding van de onthaalouders en de kinderbegeleiders. Zij geven elke dag het beste van zichzelf en verdienen hiervoor de nodige waardering en vergoeding.’