De Vlaamse Regering keurde deze ochtend op voorstel van minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, het Vlaams actieplan armoedebestrijding goed. Dit plan verzamelt de acties van de verschillende Vlaamse ministers omtrent armoedebestrijding voor de komende legislatuur.

“Mijn taak als coördinerend minister voor armoedebestrijding, bestaat erin om ervoor te zorgen dat elk lid van de Vlaamse regering binnen zijn of haar bevoegdheden, mee de strijd voert tegen armoede”, zo verklaart Wouter Beke.

We werken in het nieuwe VAPA met 5 strategische doelstellingen:

 1. De Vlaamse overheid voorkomt en bestrijdt onderbescherming om te vermijden dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen.
 2. De Vlaamse overheid zet gerichte acties op tegen kinderarmoede.
 3. De Vlaamse overheid zet in op activering, het versterken van mensen en het verhogen van zelfredzaamheid.
 4. De Vlaamse overheid ondersteunt burgers bij plotse veranderingen in hun leven zodat het risico om in armoede terecht te komen beperkt wordt.
 5. De Vlaamse overheid zet in op een kwaliteitsvolle, leefbare en gezonde omgeving voor iedereen.

Daarnaast volgen we ook vier leidende principes: de regiefunctie van de lokale besturen, een participatief en krachtgericht beleid, resultaatsgerichte monitoring en wetenschappelijk onderbouwd beleid en een beleid van solidariteit en verantwoordelijkheid.

Dit actieplan kwam tot stand in een bijzondere periode, waarin de coronacrisis zeker voor mensen in armoede grote gevolgen had en heeft. De Vlaamse regering nam ook heel wat maatregelen om de directe gevolgen van corona voor deze groep op te vangen. Maar, de effecten op het armoederisico en de effecten op middellange en lange termijn zijn op dit ogenblik nog niet exact in te schatten. Vlaams minister Beke zal samen met de Vlaamse Regering nauwkeurig opvolgen welke effecten de komende periode duidelijk worden.

Wouter Beke:

“We blijven ook niet wachten op bijkomende cijfers. Daarom heb ik ook een projectoproep gelanceerd voor outreachende projecten die mensen in armoede het komende jaar opnieuw extra willen betrekken bij activiteiten en hulp- en dienstverlening. Daarvoor heb ik 3,2 miljoen euro vrijgemaakt in aanvulling op dit VAPA.

Dit actieplan is geen opsomming van alle sociaal beleid dat de Vlaamse regering voert. Dit om het plan hanteerbaarder en leesbaarder te maken. Ten slotte legt minister Beke ook de nadruk op participatie: “De voorbije maanden was het minder makkelijk om de gebruikelijke overlegmomenten te organiseren. Voor onze acties is verder overleg met het Netwerk tegen Armoede al ingepland. Elke minister zal, zoals ook duidelijk in het plan aangegeven, overleg organiseren met mensen in armoede om de verdere uitwerking en uitrol van de acties vorm te geven.”

Vanuit Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding leggen we belangrijke accenten:

 • Zo zal het groeipakket geëvalueerd worden. Met de sterke toename van toegekende sociale toeslagen en participatietoeslagen dankzij de automatisering en de koppeling aan het inkomen van gezinnen in plaats van het statuut, zijn grote stappen vooruit gezet voor de financiële ondersteuning van kwetsbare gezinnen en de strijd tegen kinderarmoede.
 • Er komt een koppeling van de inkomensgegevens uit het groeipakket aan de inkomsafhankelijke kinderopvang. Zo kan een nieuwe stap gezet worden aan vereenvoudiging en toegankelijke kinderopvang voor mensen in armoede.
 • Diezelfde gezinnen zullen ook verder ondersteun worden via de Huizen van het kind, waarbij het outreachend werken naar gezinnen in armoede een belangrijk aandachtspunt is. Zo wordt automatisering aangevuld met diensten dicht bij de mensen om zo te zorgen voor toegankelijke hulp en dienstverlening en toekenning van rechten. Ook de projecten van De STEK en de steun voor de initiatieven Geïntegreerd Breed Onthaal passen in deze filosofie.
 • Minister Beke wil ook zorg dragen voor gezinnen waar het moeilijker gaat. De extra investeringen in 1 Gezin 1 Plan zorgen dat dit uitgerold wordt over heel Vlaanderen en Brussel.
 • Met het werk-zorg decreet en een groeipad voor ‘arbeidsmatige activiteiten’, sluit minister Beke aan bij de acties omtrent tewerkstelling en activering. We proberen zo veel mogelijk mensen te versterken en te begeleiden naar een job in de reguliere of sociale economie. Maar ook voor wie betaald werk niet mogelijk is wegen een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) voorzien we zo in – al dan niet tijdelijke – zinvolle activiteiten zodat niemand aan de kant moet blijven staan.
 • Om de betaalbaarheid van de woonzorgcentra voor ouderen te verhogen worden de zorgbudgetten hervormd en vereenvoudigd zodat wie in een woonzorgcentrum verblijft automatisch de hoogste inschaling en budget krijgt. Zo zorgt de Vlaamse sociale bescherming voor kwetsbare ouderen met grote zorgnoden.
 • Ondertussen werkt minister Beke samen met minister Diependaele ook aan een specifiek actieplan voor dak- en thuislozen dat de komende weken gefinaliseerd zal worden.