De Vlaamse Regering heeft het licht op groen gezet om het vernieuwde jeugddelinquentiedecreet verder uit te rollen. De gemeenschapsinstelling van Everberg zal zich verder toespitsen op intensieve oriëntatie en gesloten begeleiding op basis van risicotaxatie. Jongeren uit een verontrustende situatie zullen niet meer opgenomen worden in een gemeenschapsinstelling, maar zullen de gepaste hulp krijgen in het private aanbod. Ook worden de jeugddelicten waarvoor een langdurige gesloten begeleiding kan worden opgelegdof die in aanmerking komen voor uithandengeving uitgebreid. Nu zal de Raad van State zich over de principiële goedkeuring buigen. Bevoegde ministers Wouter Beke en Zuhal Demir zijn tevreden met deze beslissing.

Het startschot voor fase 2 van het nieuwe jeugddelinquentiedecreet werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dat decreet regelt onder meer de vernieuwde werking van de gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen. Vanaf september 2022 zullen daar enkel nog jongeren opgevangen worden die verdacht worden van een jeugddelict. Minderjarige slachtoffers van een misdrijf, zoals slachtoffers van tienerpooiers, of jongeren die op dit moment nog vanuit een zeer verontrustende situatie in een gemeenschapsinstelling terecht komen, zullen binnenkort toevertrouwd worden aan een private voorziening met zogenaamd ‘veilig verblijf’. Op die manier zullen daders en slachtoffers niet meer noodgedwongen samen in een gemeenschapsinstelling verblijven.

“Een belangrijke maatregel voor de vele minderjarige slachtoffers in Vlaanderen,” zeggen Vlaamse ministers Welzijn en Justitie en Handhaving Wouter Beke en Zuhal Demir. “Het valt immers niet uit te leggen dat slachtoffers én daders vandaag nog samen terecht komen in onze gemeenschapsinstellingen. Vanaf september volgend jaar gaat de nieuwe werking in.”

 

De gemeenschapsinstelling van De Grubbe in Everberg zal zich specifiek toeleggen op de intensieve oriëntatie van jongeren tijdens een periode van maximaal één maand. Een maand lang gaan begeleiders en psychologen multidisciplinair aan de slag om te onderzoeken wat het recidiverisico is en welke aangepaste hulp jongeren nodig hebben in het kader van hun re-integratietraject. De gemeenschapsinstellingen De Zande en De Kempen zullen zich toespitsen op gesloten begeleiding met bijzondere aandacht voor veiligheid, en de samenwerking met herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) wordt geïntensifieerd. Ook de ouders, familie of het brede netwerk van jongeren en andere partners binnen de jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs en werk worde/n betrokken.

 

Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn: “Met het nieuwe decreet zullen we jongeren die door de jeugdrechter worden toevertrouwd aan een gemeenschapsinstelling gerichter kunnen begeleiden. We zetten in op een snelle multidisciplinaire oriëntatie zodat we na een 10-tal dagen een advies kunnen geven aan de jeugdrechter voor een gepast vervolgtraject voor de jongere. Dat kan onder meer door gesloten begeleiding, kortdurend en al dan niet in combinatie met intensieve mobiele begeleiding, een langduriger gesloten verblijf of een alternatief in de vorm van een positief project of een herstelgericht traject. Welke vorm we ook kiezen, de ultieme doelstelling is om deze jongeren opnieuw op een gezonde manier aansluiting te laten vinden bij de samenleving en om recidive te vermijden. Dit decreet gaat hand in hand met een investeringsprogramma in onze gemeenschapsinstellingen waarmee collega Demir en ikzelf de op korte termijn nog naar de Vlaamse regering zullen gaan.”

Uitbreiding geslotenheid en uithandengeving 

Het decreet van 2019 voorziet een langdurige gesloten begeleiding van maximaal 7 jaar als alternatief voor de uithandengeving. Dit betekent dat jeugdrechters de afweging kunnen maken of een jongere als een volwassene moet worden berecht, of eerder langdurig gesloten moet worden begeleid in een gemeenschapsinstelling, waar een intensieve begeleiding zal gegeven worden om in te zetten op achterliggende problematieken en vermijden van recidive.

Naar analogie met de eerdere verstrenging voor 12 tot 16-jarigen, zorgt het nieuw decreet er nu voor dat ook 16-plussers langdurig gesloten kunnen worden begeleid voor moord en poging tot doodslag. Uithandengeving wordt ook mogelijk voor seksuele moorden, prostitutie en ontvoering van een minderjarige met de dood tot gevolg, Er kan overgegaan worden tot een versnelde procedure van uithandengeving, zonder voorafgaand medisch-psychologisch onderzoek wanneer er sprake is van recidive. We maken dit nu ook mogelijk bij zware misdrijven zoals terrorisme, foltering en slagen en verwondingen. Tot slot kan vanaf september ook rechtstreeks worden beslist om een minderjarige crimineel uit handen te geven wanneer er sprake is van levensdelicten en verkrachting zonder dat de jongeren in het verleden reeds een gesloten sanctie hadden. Dat is tot noch toe wel een vereiste.

"Met deze verdere aanpassing van het jeugddelinquentierecht breiden we de strafmogelijkheden voor minderjarige criminelen die zware feiten plegen, gevoelig uit en dringen we herval in het crimineel milieu maximaal terug. Zo maken we Vlaanderen stap voor stap veiliger voor jong en oud“, besluit minister Demir.

Na de goedkeuring op de Vlaamse regering wordt de decreetswijziging nu voorgelegd aan de Raad van State.