Na een initiële investering van meer dan 20 miljoen in mentaal welzijn in het kader van het actieplan ‘Zorgen voor morgen’ bij de start van de coronacrisis, heeft de Vlaamse Regering al in december beslist om een bijkomende subsidie van 5,6 miljoen euro toe te kennen aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Deze uitbreiding wordt geïnvesteerd in het versterken van de basiswerking van de CGG. Dit komt ten goede aan alle leeftijdsdoelgroepen: kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘We vragen aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg om een extra inspanning te leveren voor kinderen en jongeren (0-23 jaar) en om minstens de helft van de middelen te besteden aan de werking voor deze leeftijdsdoelgroep.’

Het coronavirus COVID-19 heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Het is bijgevolg noodzakelijk om een gepast aanbod aan psychosociale ondersteuning te voorzien. Met het actieplan mentaal welzijn of ‘Zorgen voor morgen’, dat in april vorig jaar reeds werd gelanceerd, wilde de Vlaamse Regering een sterk signaal geven aan de Vlamingen dat we de psychosociale gevolgen van de coronamaatregelen ernstig nemen en er zowel op korte als op middellange termijn adequate antwoorden willen op bieden.  

De extra subsidie aan de CGG bedraagt 5,6 miljoen euro. Minister Wouter Beke: ‘Onze doelstellingen zijn ambitieus. We willen wachtlijsten in de Centra voor Geestelijke Gezondheid terugdringen en sneller tegemoet komen aan de zorgvragen. Een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidzorg is toegankelijk, proactief, betaalbaar en nabij.

Bij de uitbreiding van de basiswerking van de CGG geven we prioriteit aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 23 jaar. Uit cijfers over de wachtlijsten van de CGG blijkt dat de druk op de kinder- en jongerenteams het hoogste is en de wachttijd is toegenomen. Door prioritair in te zetten op kinderen, jongeren en jongvolwassenen wil de Vlaamse Regering een zo groot mogelijke gezondheidswinst realiseren. Uit een online bevraging van het Kinderrechtencommissariaat in mei 2020 blijkt dat de coronarichtlijnen een impact hebben op de emoties en het welzijn van kinderen en jongeren.

Bijkomende investeringen

De hulplijn Awel ontving in september 2020 dan weer meer oproepen dan in maart 2020, de eerste maand van de corona-uitbraak. Volgens Awel voelen jongeren angst en spanning door de onzekerheid over school en hun sociaal leven.

Al in december besliste de Vlaamse Regering om OverKophuizen over heel Vlaanderen uit te rollen. Een OverKophuis is een plek waar jongeren en jongvolwassenen in een fijne, ontspannende sfeer kunnen vertoeven, waardoor problemen sneller bespreekbaar worden en men sneller kan inzetten op laagdrempelige ondersteuning en hulp voor jongeren die daar nood aan hebben. 

Naast deze investeringen werd eerder al het CAW uitgebreid via een budget van 3,3 miljoen euro. Daarmee kan heel gericht naar specifieke doelgroepen worden gewerkt. Zo werden de Jongeren Advies Centra (JAC’s) gevoelig versterkt. En om de ambulante zorg te versterken, werd een uitbreidingsbeleid voorzien van 1,7 miljoen euro voor de centra van ambulante revalidatie.

Daarbovenop heeft de Vlaamse Regering middelen voorzien om acties uit het actieplan ‘Zorgen voor Morgen’ ook in 2021 voort te zetten. Daarvoor wordt 6.500.000 euro vrijgemaakt uit het Vlaamse relanceplan. Hiermee kan onder meer de versterking van de hulplijnen verder worden gefinancierd. Het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ bevat daarnaast ook een budget van 3.500.000 euro voor specifieke acties naar mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid.

Vlaams minister Wouter Beke van Welzijn en Volksgezondheid: ‘De coronacrisis heeft het belang van investeringen in mentaal welzijn meer dan ooit op scherp gesteld. We versterkten reeds de CAW om psychosociale ondersteuning te kunnen bieden en zetten nu een volgende stap. Wie meer gespecialiseerde zorg nodig heeft, kan terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. We vergroten het aanbod in die centra en maken hen zo beter toegankelijk.’