Gemeentebestuur organiseert inspraak nav indiening bouwvergunningsaanvraag voor binnengebied van centrum Leopoldsburg.

29-11-2010

Nadat het gemeentebestuur in de zomer van 2010 een stedenbouwkundig attest had afgeleverd aan de Brixstone Group voor het inbreidingsproject in het centrum (tusen de Koningsstraat, de Maarschalk Fochstraat, de Nicolaylaan en de Stationsstraat) met woon- handel- en kantoorbestemming, is er nu een concrete bouwaanvraag ingediend.

Het betreft een inbreidingsproject (1ste fase) met woon-, werk- en handelsbestemming (o.a. een RVT/rusthuis en serviceflats), een ondergrondse parkeergarage en aanleg van openbare wegenis, na het slopen van de bestaande bebouwing, gelegen Stationsstraat, Koningsstraat en binnengebied tussen Stationsstraat, Koningsstraat, Nicolaylaan en Maarschalk Fochstraat te 3970 Leopoldsburg. Het ontwerp voorziet gebouwen met een totale oppervlakte van meer dan 500 m², een totaal volume van meer dan 2000 m³, een reliëfwijziging met een totale grondoppervlakte van meer dan 500 m² en het slopen en heropbouwen van scheidingsmuren.
 
Het gemeentebestuur heeft steeds een groot belang gehecht aan inspraak.  Tussen 19 november 2009 en 18 december 2009 hielden we dan ook een niet verplicht openbaar onderzoek tot het bekomen van het stedenbouwkundig attest, alsook hielden we op 23 en 25 november 2009 tweemaal een informatieavond.  Er kwamen slechts twee bezwaarschriften binnen die te maken hadden met vraag tot respecteren van de privacy en de verkeershinder.

Ook de huidige bouwvergunningsaanvraag zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, alle werkdagen van 19 november 2010 tot en met 18 december 2010.  De bezwaren en opmerkingen over dit ontwerp moeten schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen voor 19 december 2010.

We voorzien eveneens opnieuw een infoavond nu maandag 29 november in het gemeentehuis.

Meer info:Wouter Beke, schepen van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting