De Vlaamse Regering besliste om 44 miljoen euro vrij te maken voor de ondersteuning van de woonzorgcentra bij de uitbraak van het coronavirus. De bewoners van woonzorgcentra lopen een hoger gezondheidsrisico indien zij besmet worden met covid-19. Daarom besliste de Vlaamse Regering om de woonzorgcentra vanaf 12 maart voor extern bezoek te sluiten, en volgde er een opnamestop vanuit de thuiszorg. Deze maatregelen werden genomen om de bewoners zoveel mogelijk te beschermen tegen het virus. Ondanks de getroffen maatregelen en de professionele inzet van het personeel, directies en artsen, zijn er toch bewoners die besmet geraken.

Om de woonzorgcentra in staat te stellen continue zorg en ondersteuning te blijven leveren in deze moeilijke tijden, compenseert de Vlaamse Regering hen voor de leegstand die omwille van de opnamestop inteert op de inkomsten. Deze leegstandsvergoeding is onontbeerlijk gezien de kosten van de woonzorgcentra hoger liggen dan normaal. De loonkosten van het personeel blijven doorlopen, ondanks het feit dat meer personeelsleden thuis uitzieken omwille van een covid-besmetting. Directies betalen hoge factureren voor de aankoop van beschermingsmateriaal. Ze zoeken naar versterking van de personeelsequipe door interimarbeid, studenten en andere externe zorgverleners in te schakelen waarvoor zij een vergoeding betalen. Ook aan deze bijkomende kosten komen we vanuit de Vlaamse Regering tegemoet, zo staan we in voor de kosten van de inschakeling van thuisverpleegkundigen en ziekenhuisverpleegkundigen tijdens de coronacrisis.

Wat betekent dit concreet?

Financieel

 • Voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf financieren we de leegstandsdagen. Voor de centra voor dagverzorging financieren we de sluitingsperiode. Het personeel van die laatste moet tewerkgesteld blijven in het zorgcircuit.
 • De inkomsten van een woonzorgcentrum bestaan uit 2 componenten: de dagprijs, die de bewoner betaalt, en de basistegemoetkoming zorg, die van de overheid komt. Vandaag geldt een opnamestop voor de woonzorgcentra: zij mogen geen nieuwe bewoners opnemen die uit een thuissituatie komen. Tegelijk komen bestaande bewoners te overlijden of worden ze tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis. Hierdoor verliezen woonzorgcentra dus ook die inkomsten, en dit kan heel wat woonzorgcentra in de problemen brengen. Daarom zorgen we voor een compensatie.
 • We compenseren 90% van de dagprijs per woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf. De dagprijs verschilt per voorziening. Gemiddeld gaat het over een compensatie van zo’n 53,15 euro, met een maximum van 63,77 euro per dag. De resterende 10% zijn kosten die ook wegvallen wanneer een kamer leegstaat, zoals maaltijden.
 • We compenseren ook de basistegemoetkoming zorg voor woonzorgcentra of centra voor kortverblijf. Ook deze varieert per voorziening. Gemiddeld bedraagt deze 67,32 euro per dag.
 • Voor centra voor dagverzorging is de basistegemoetkoming zorg gelijk aan 51,59 euro per dag, dat compenseren we voor de periode dat het centrum voor dagverzorging gesloten is tijdens de coronacrisis. Ook de 18 euro per dag cliëntbijdrage wordt gecompenseerd.
 • In de centra voor dagopvang compenseren we 3,5 euro per uur voor wat betreft de gemiste cliëntbijdragen omwille van de sluiting.
 • Verder financieren we de bijkomende inzet van thuisverpleegkundigen en ziekenhuisverpleegkundigen in woonzorgcentra, voor een bedrag van 47,25 euro per uur en per verpleegkundige. We financieren de inzet van de gezinszorg in de woonzorgcentra en we bieden de mogelijkheid om interim zorgpersoneel in te schakelen en te financieren via de basistegemoetkoming zorg.

Personeel

Gezien de onvoorziene uitval van zorgpersoneel omwille van Covid-19, wordt het sanctiemechanisme dat toeziet op een strikte invulling van de personeelsnormering tijdens de coronacrisis uitgeschakeld. Vandaag moet de praktische organisatie van kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners de voornaamste bekommernis van de directies en medewerkers zijn en niet de strikte normering die geschreven werd buiten coronatijd.

Er zijn ook de nodige regeling getroffen zodat woonzorgcentra volgende profielen kunnen inzetten om de werking te verzekeren en de druk op het bestaande personeel te verlichten:

 • Zelfstandige en interim paramedici
 • Interim zorgkundigen
 • Thuisverpleegkundigen
 • Medewerkers vanuit de diensten voor gezinszorg, aanvullende thuiszorg en oppashulp
 • Medewerkers vanuit andere sectoren/andere ouderenzorgvoorzieningen. Concreet gaat het over medewerkers uit de ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap, kinderdagverblijven, bijzondere jeugdhulp, diensten maatschappelijk werk, CAW’s, CAR’s, CGG’s, ….

Vanuit de Vlaamse Regering en in afstemming met de federale overheid, de andere deelstaten en experten wordt er nagedacht over hoe lang deze crisis zal aanhouden. Daarbij weten we dat de meest kwetsbaren in onze maatschappij het langst zullen moeten beschermd worden voor de gevolgen van deze gezondheidscrisis. De getroffen maatregelen zullen in die zin worden bijgestuurd afhankelijk van de evolutie in de tijd.

Wouter Beke, Vlaams minister:

“De woonzorgcentra staan aan het front in de strijd tegen het corona-virus. We moeten ervoor zorgen dat vragen over budgetten en over personeel geen bekommernis zijn vandaag. We garanderen daarom de inkomsten van de woonzorgcentra en compenseren de extra kosten die zij maken, zoals voor bijkomend zorgpersoneel.”