Vandaag hebben erkende vluchtelingen recht op een retroactieve uitbetaling van het Groeipakket voor de duur van hun asielprocedure. Tijdens deze periode hebben zij echter al recht op opvang, het zgn. “bed-bad-brood”, waardoor een aanvullend recht op het Groeipakket niet logisch is. De Vlaamse Regering heeft, op voorstel van Vlaams minister Wouter Beke, dan ook beslist deze regel af te voeren.

De Vlaamse regering heeft in zijn regeerakkoord opgenomen dat asielzoekers die in hun asielprocedure zitten geen recht meer hebben op Groeipakket.

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024, pg 110: “We zorgen ervoor dat asielzoekers, tijdens het doorlopen van hun asielprocedure, die vandaag gemiddeld 12 maanden in beslag neemt, geen recht meer hebben op het groeipakket. We voeren deze maatregel zo snel mogelijk in.”

Met asielzoekers worden hier specifiek de erkende vluchtelingen bedoeld, want andere asielzoekers hebben geen retroactief recht op Groeipakket. Net als andere asielzoekers zijn vluchtelingen ten laste van de staat en hebben recht op opvang in een opvangstructuur, beter bekend als “bed-bad-brood”. Vluchtelingen worden tijdens de asielprocedure dus in principe voor kosten al gecompenseerd vanuit de overheid. Daarenboven ontvangen ze echter na hun erkenning als vluchteling ook retroactief Groeipakket, vanaf hun aanvraag tot erkenning. Er is dus sprake van een ongelijke behandeling van de doelgroep asielzoekers. Deze ongelijkheid werken we weg.

Daarom heeft de Vlaamse Regering beslist de regels rond het Groeipakket aan te passen. Om ervoor te zorgen dat deze retroactieve toekenning niet meer wordt toegepast, zal het recht op gezinsbijslagen voor vluchtelingen pas ontstaan vanaf de datum waarop de beslissing tot erkenning als vluchteling is genomen en dus niet langer vanaf de datum van aanvraag van de vluchtelingenstatus.

Door het niet meer toepassen van de retroactieve toekenning voor vluchtelingen, is er een positieve impact op de begroting. Voor 2019 is er een retroactieve uitbetaling van 750 euro of meer gebeurd aan 760 kinderen voor een totaalbedrag van 1.007.794,82 EUR.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: “Het Groeipakket heeft bewezen een sterk antwoord te zijn op de nood aan financiële steun voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Het is dan ook heel belangrijk dat we die middelen zo correct mogelijk inzetten. Dat de groep van erkende vluchtelingen eigenlijk 2x steun kreeg, was het gevolg van een goedbedoelde maatregel, maar niet verdedig- en uitlegbaar. Zoals beloofd bij de regeringsvorming, hebben we deze anomalie snel aangepakt.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president: “Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die dat geld nodig hebben. De maatregel die we nu terugdraaien, schoot zijn doel voorbij. Wie asiel aanvraagt, heeft al recht op bed-bad-brood, de retroactieve kinderbijslag was dus dubbelop.”