Momenteel organiseren Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), de Instituten voor Samenlevingsopbouw en de Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen enkel essentiële hulp- en dienstverlening (zoals crisishulp, daklozenopvang, voedselhulp). Een deel van hun hulp verliep ook via telefoon of online, maar vanaf 11 mei kunnen zij hun hulpverlening opnieuw op kantoor of via een huisbezoek laten doorgaan. Vanaf 18 mei kunnen ze ook  groepsactiviteiten organiseren.

Zo kunnen personen die problemen ondervinden met het beheren van hun budget en hun administratie, voor hulp op afspraak langsgaan op het kantoor van een CAW. Ook de contacten tussen ouders en kinderen in de Bezoekruimte van het CAW zullen opnieuw mogelijk zijn.

Verenigingen waar armen het woord nemen en Instituten voor samenlevingsopbouw werken met personen die in armoede en sociale uitsluiting leven. Het gaat om een groep die voor de crisis al moeilijker toegang had tot zorg en dienstverlening, maar het in deze periode extra moeilijk heeft.

Geleidelijke heropstart

Elke organisatie gaat na wat de mogelijkheden zijn op vlak van personeel en infrastructuur, welke randvoorwaarden op welke manier kunnen vervuld worden om de heropstart mogelijk te maken. De heropstart zal op een geleidelijke en gefaseerde manier gebeuren. Een goed evenwicht tussen zorg en veiligheid staat hierbij voorop.

Wouter Beke, Vlaams minister:

“De coronacrisis treft kwetsbare mensen hard. Het is absoluut noodzakelijk dat we de hulp- en dienstverlening opnieuw tot bij hen kunnen brengen, daar zijn ook de betrokken organisaties van overtuigd. Er wordt prioriteit gegeven aan cliënten die moeilijk te bereiken zijn via telefonische of online hulpverlening. Ook cliënten die een verhoogd risico lopen om in een problematische situatie terecht te komen kunnen een prioritaire groep zijn. Mensen die in sociaal isolement leven zijn in dit kader een van de risicogroepen.”

 Enkele richtlijnen:

  • Tijdens alle activiteiten geldt het principe van social distancing (min. 1,5 meter)
  • De algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot handhygiëne, gebruik van mondmaskers, schoonmaak, … worden gerespecteerd.
  • De organisatie past de infrastructuur aan en voorziet beschermingsmateriaal voor medewerkers en vrijwilligers.
  • De hulpverlening gebeurt op afspraak
  • Bij symptomen van COVID-19 gaat de afspraak niet door.
  • Huisbezoeken wordt slechts uitzonderlijk en enkel bij hoogdringendheid uitgevoerd

Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Een voorziening kan er bijvoorbeeld voor kiezen om vanaf 11 mei opnieuw face-to-face gesprekken in te plannen met cliënten waarbij de hulpverlener botst op de beperkingen van telefonische of online hulp. Dit zal vooral een focus zijn voor de CAW’s. Een organisatie kan ook voor haar projecten nagaan welke (groeps)activiteiten op een veilige manier opgestart kunnen worden. Dit is heel belangrijk voor de sectoren Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar Armen het Woord Nemen.”