Op 12 november lichtte Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke de begroting 2020 toe in de commissie. Er zal 120 miljoen euro extra geïnvesteerd worden, met focus op personen met een handicap, de kinderopvang, de jeugdhulp, de woonzorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg.

Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding is uitdagend. Of we nu denken aan kinderopvang, ouderenzorg, het Groeipakket, personen met een handicap, geestelijke gezondheid, preventie en zo veel meer. Nergens kunnen we als politiek en beleid meer betekenen voor datgene wat voor mensen écht belangrijk is: levenskwaliteit.

Dat vertaalt zich ook in het Vlaams regeerakkoord. Een ambitieus akkoord dat duidelijk kiest voor een sterker sociaal beleid, dichtbij de mensen. En daar ook extra geld tegenover plaatst. We zullen de volgende jaren 550 miljoen euro investeren in nieuw beleid. Daarmee is dit beleidsdomein opnieuw de sterkste groeier. Met een begroting die vertrok zonder marge, en zelfs met een tekort, is dat een heel duidelijk signaal. Meer zelfs: tussen 2019 en 2024 zullen de budgetten in absolute cijfers stijgen met bijna 2 miljard euro.

Tegelijk is nederigheid op zijn plaats. De noden zijn groot. Zeer groot. En ze blijven toenemen. Keuzes zijn noodzakelijk om te garanderen dat elke euro op maximale wijze ten goede komt aan de mensen die zorg en steun nodig hebben.

Voor het begrotingsjaar 2020 betekent dit dat er, net als bij de start van de vorige regeerperiode, een aantal maatregelen zijn afgesproken om budget vrij te maken voor die noden die de Vlaamse Regering als prioriteit naar voor schuift. Binnen die prioriteiten gaan opnieuw de meeste nieuwe middelen naar zorg en welzijn.

Om die extra investeringen te kunnen realiseren, en dat in een moeilijke budgettaire context, wordt aan alle domeinen binnen de Vlaamse overheid een inspanning gevraagd. Ook welzijn en zorg dragen dus hun steentje bij. We zullen deze maatregelen invullen met de focus op efficiënter werken. Op die manier garanderen we dat de middelen gaan naar wie ze echt nodig heeft.

Naast de vertaling van deze efficiëntie-oefening voorzien we, binnen de context van de moeilijke budgettaire situatie, in 2020 toch al een uitbreidingsbeleid. Er wordt voor 76,5 miljoen euro aan nieuw beleid opgestart. De prioriteit ligt hier bij de personen met een handicap, de kinderopvang, de jeugdhulp, de woonzorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg.

Naast de uitbreiding via nieuw beleid stijgt het budget ook door eerdere beslissingen. Het belangrijkste element daar is dat er in 2020 78,4 miljoen euro bijkomen voor de verhoging van de koopkracht van wie werkt in de non-profit, door de uitvoering van het VIA 5-akkoord.

Dat alles zorgt ervoor dat het budget voor welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding in 2020 in totaal met 120 miljoen euro zal stijgen, zonder index. De totale groei van het budget in 2020 zal bijna 300 miljoen euro bedragen.

Wouter Beke:

“We starten het begrotingswerk met deze regering niet in de beste omstandigheden: er is een tekort dat moet worden dichtgereden. Daarnaast zijn er ook noden in de samenleving die terecht om extra investeringen vragen. Het maakt dat de Vlaamse overheid elke euro die ze uitgeeft, een paar keer moet omdraaien en controleren of de zaken niet efficiënter kunnen. Dat geldt ook voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Op die manier garanderen we dat de middelen gaan naar wie ze echt nodig heeft. Het zorgt ervoor dat we in 2020 opnieuw 120 miljoen extra kunnen investeren, met focus op personen met een handicap, de kinderopvang, de jeugdhulp, de woonzorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg.”