Met de integratie van de schooltoelagen in het Groeipakket onder de vorm van de selectieve participatietoeslagen of de schooltoeslag, is de automatische toekenning sinds dit schooljaar een feit. Gezinnen moeten geen aanvraag meer doen. Elk kind dat recht heeft op de schooltoeslag, ontvangt deze ook. En dat heeft grote effecten. Voor het schooljaar 2019-2020 ontvingen daardoor zo’n 450.000 kinderen een schooltoeslag. Dat zijn er ongeveer 115.000 meer dan in het schooljaar 2018-2019. Die sterke toename van bijna 35% toont aan dat in het vroegere systeem heel wat mensen niet aanvroegen waar ze recht op hadden. Bovendien ligt het gemiddeld bedrag dat men ontvangt ook zo’n 97 euro hoger dan vroeger.

We zien nu dat 39,4% van de kinderen recht heeft op een schooltoeslag. Gelet op de inkomensgrenzen die gelden voor de schooltoeslag, wijst dit erop dat heel wat kinderen in een gezin met een beperkt inkomen wonen. Dit stemt overeen met de inkomensgegevens van de KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) waaruit blijkt dat 39,2% van de gezinnen met kinderen in Vlaanderen een bruto belastbaar inkomen van minder dan 45.000 euro heeft.

Met de integratie van de schooltoeslag in het Groeipakket werden de toeslagbedragen verhoogd, het inkomensbegrip van de sociale toeslagen toegepast op de schooltoeslagen én werd gegarandeerd dat de bestaande doelgroep behouden bleef. Dit heeft, samen met de automatische rechtentoekenning, ertoe geleid dat in vergelijking met vorig schooljaar er 75 miljoen euro meer aan schooltoeslagen wordt uitbetaald, wat neerkomt op een totaal van 167 miljoen euro.

Ongeveer de helft van de 75 miljoen meeruitgaven gaat naar de verhoging van de toeslagbedragen. De andere helft is te verklaren door een toename van het aantal bereikte kinderen. Die toename van het aantal kinderen is gespreid over alle inkomenscategorieën. We merken wel dat we nu zo’n 40.000 kinderen meer bereiken uit gezinnen met een gezinsinkomen dat lager ligt dan de minimumgrenzen die bepaald zijn voor de schooltoeslag.

Om deze toegenomen uitgaven te betalen, heeft de Vlaamse Regering beslist zo’n 74 miljoen euro extra uit te trekken voor de financiering van het Groeipakket. Dit maakt deel uit van de begrotingsaanpassing 2020 die momenteel voorligt in het parlement

Wouter Beke, Vlaams minister:

“De integratie van de schooltoelagen in het Groeipakket en de automatische rechtentoekenning zijn duidelijk geslaagd en maken een merkbaar, positief verschil voor de gezinnen. Dit vraagt vanuit de Vlaamse overheid een stevige bijkomende investering van 74 miljoen euro, maar we doen dit met overtuiging. Meer gezinnen en kinderen worden bereikt, ook de gezinnen met de lagere inkomens, en deze ontvangen nu ook hogere bedragen.”